*1936 ඇග්ෆා නිෂ්පාදනයක් වන ඇග්ෆාකලර් නියු නිපදවන ලදි..
*1936 ලය්ෆ් සගරාව අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේදී ප්රකාශයට පත්විය..
*1936 බිල් බ්රාන්ට්ගේ පලමු ග්රන්තය ‘ඉංග්රීසි ජාතිකයා තම රටේදී ‘ ප්රකාශයට පත්විය .
*1936 ‘කයින් එක්සක්ටා’ සාමාන්යයෙන් පලමු SLR කැමරාව ලෙස පිලිගනි. රුසියානු ගොම්ස් සමාගම විසින් නිපදවන ලද ‘ස්පෝට්’ නම් කැමරාව පලමු SLR කැමරාව ලෙසද ඇතැමුන් සලකයි.
*1938 ‘පික්චර් පෝස්ට්’ එලි දකින ලදි ..එය 1957 දක්වා පැවතියේය..
*1938 අනාවරණ මානයක් සහිත ප්රතම TLR කැමරාව ‘කොන්ටාෆ්ලෙක්ස්’ බිහිවිය.