* 1938 ස්වයං අනාවරණ පාලනයක් සහිත ප්රතම කැමරාව සුපර් කොඩැක් සික්ස් -20 නිපදවන ලදි ..
* 1940 ‘ඉල්ෆර්ඩ් මල්ටිග්රේඩ්’ පලමුව හදුන්වා දුන්නේ මෙම වසරේදීය. පෙරන භාවිතා කල විට පැහ අන්තරයන් මාලාවක් සහිත චායාරුපයක් ලැබේ.
* 1946 එක්ටක්රෝම් ස්ලය්ඩ් පටලය කොඩැක් විසින් හදුන්වා දුන්නා..
* 1947 පොලෝරොය්ඩ් ක්ෂනික කැමරාව ආචාර්ය එඩ්වින් ලෑන්ඩ් විසින් සොයා ගන්නා ලදි.
* 1947 ඩෂ්ලෙක්ස් නම් හන්ගේරියන් කැමරාව බිහිවිය .ක්ෂනිකව නැවත ගමන් කරන දර්පනයක් සහිත පලමු S.L.R. කැමරාවය්…
* 1947 මිනොල්ටා 35, පලමු මි.මි.35 මිනොල්ටා වර්ගයේ කැමරාවය්..
* 1948 කොන්ටැක්ස් – එස් . හා රෙක්ටාෆ්ලෙක්ස් 100 ඇස්මට්ටමේ පෙන්ටා ප්රිස්ම දර්සන දක්නයක් සහිත ප්රතම කැමරා මෙම වසරේදී බිහිවිය…
* 1948 නිකොන් 1 පලමු රේන්ජ්ෆය්න්ඩර් නිකොන් කැමරාව නිර්මාණය වුනි .
* 1948 හැසල්බ්ලේඩ් 1600F පලමු හැසල්බ්ලේඩ් වර්ගයේ කැමරාය්..
* 1952 හෙන්රි කාටියර් බ්ර්සන් තම පලමු පොත වන The Decisive Moment (තීරණාත්මක අවස්තා) නම් ග්රන්තය එලිදක්වන ලදි.