*1954 -පලමු බේනට් වර්ගයේ මවුන්ට් එකක් සහිත රේන්ජ් ෆයින්ඩර් කැමරාව ‘ලෙයිකා M3’ බිහිවිය .
*1954 -අසාහිෆ්ලෙක්ස්116 ක්ශනිකව නැවත ගමන් කරන දර්පනයක් සහිත පලමු ජපන් කැමරාවයි.
*1959 -නිකොන් F එස්.එල් .ආර් කැමරාව ජපන් වෙළද පොලට නිකුත් විය.
*1959 -ප්රැක්ටිකල් ෆොටෝග්රැපි පලමු වරට නිකුත් විය.නිකුත් වී කෙටි කලකින් වැඩිම අලවියක් ඇති චායාරුපමය සගරාව බවට පත්විය .
* 1959 -විද්යුත් ක්ශනිකාලෝකයක් සහිත පලමු කැමරාව වන ෆොයිග ලැන්ඩර් විට්රෝනා නිපදවිනි.
*1959 -අතින් නිර්මානය කරන ලද ලොව හොදම හා පලමු කැමරාව ‘කැනන් පී’ නිපද විනි.
1959 -කැනන් වෙතින් නිපද වුනු ප්රතම මි.මි.35 වර්ගයේ එස්.එල්.ආර්. කැමරාව කැනන්ෆ්ලෙක්ස් බිහිවිය .
*1961 -කැනන් -7 රේන්ජ් ෆින්ඩර් කැමරාව බිහිවිය .එහි ඇති ක්ශනික ක්රියාකාරී F/0.95 කාචය විශේෂයි..